Garantivillkor

Garantivillkor gällande Ab Lindh’s rollopersienner och markiser.

1. Garantin för våra solskyddsprodukter gäller i 3 år från leveransdatum under följande förutsättning:

  • Att köparen fullgjort sina betalningsförpliktelser gentemot säljaren.
  • Att köparen har följt skötsel- och bruksanvisningarna.
  • Att köparen har använt produkten korrekt och aktsamt.
  • Att köparen uppvisar order eller inköpskvitto på den gällande varan.

AB Lindh’s rollopersienner och markiser ansvarar endast för de fel som uppstår vid aktsam och riktig användning av en korrekt installerad vara. Vi ansvarar endast för fel som visar sig inom sex (6) månader som antas vara av ursprunglig karaktär eller innefattas under punkt 2.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olycka (t.ex. brand), vind (över angivelsen i prestandadeklarationen), nederbörd, åsknedslag, snöras, vandalisering, av köparen oriktigt utförd montering eller andra felaktiga inställningar.

Om köparen själv eller tredje part ansvarat för elinstallation och det visar sig att denna är felaktigt utförd frånsäger vi oss allt ansvar för varan och ev följdskador. Detsamma gäller om köparen själv, under garantitiden, flyttar, bygger om eller på annat väsentligt sätt ändrar produkten eller installationen utan säljarens skriftliga medgivande. Återställande av fasad ingår inte.

2. Vid fel på varan som visar sig efter sex (6) månader är det upp till köparen att visa att felet är ursprungligt.

Undantag för fel på varan som uppstår pga brister i material, tillverkning eller montage, då förbinder vi oss gentemot köparen att inom skälig tid erbjuda avhjälpande.

3. När köparen meddelat till oss att ett fel har uppkommit är det vårat ansvar att åtgärda felet på egen bekostnad, med undantag för vad som anges under punkt 4. Efter att ha åtgärdat felet och återställt funktionen på varan anser vi att vi har fullgjort våra förpliktelser avseende på det aktuella felet. Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnader för åtgärder som kan hänvisas till undantagen under punkt 1 och 4.

4. Om vi har levererat och monterat produkten hos köparen står vi för alla kostnader för avhjälpande av felet. Om köparen däremot har hämtat den färdiga produkten hos oss och själv ansvarat för montage och installation är det upp till köparen att lämna in varan hos oss för reparation. Dock maximalt upp till det värde som motsvarar varans ursprungliga pris. Undantag gäller för om kostnaden kan anses som oskälig enligt §26 Konsumentköplagen (1990:932).

5. Köparen skall skriftligen eller muntligt reklamera felaktig vara inom skälig tid, detta vill säga inom två (2) månader efter att felet har upptäckts, dock senast 3 år efter leveransdatum. Därefter upphör garantin att gälla. Köparen måste då uttryckligen meddela till oss att köparen inte är nöjd med varan och kunna förklara varför varan är felaktig, samt kunna uppge handläggarens namn.

6. I händelse av tvist skall svensk lag tillämpas.

7. AB Lindh’s rollopersienner och markiser och köparen förbinder sig att följa beslut fattade av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).